Pensumplan/kursbeskrivelse

Pensumplan / kursbeskrivelse
Generelt om undervisningen
KIWI TERAPIs undervisning i KST bygger på en fysisk og energetisk tilgang til behandlingsformen.
Undervisnngen vektlegger at kursdeltageren ikke bare tilegner seg teknikker, men også involverer seg som et helt menneske og lærer å arbeide i en aktiv dialog med klienten.
På alle kurs arbeides det på en effektiv stillferdig og likeverdig måte med disse tre faktorene: Terapeut – Teknikk – Klient.
Undervisningen tar hensyn til kursdeltagernes individuelle forutsetninger, deres evner og erfaringer, samt kjennskap til andre behandlingsformer. Vi respekterer at kursdeltageren lærer under hensyn til de forutsetninger han/hun har med seg, og vi arbeider for at alle får mulighet til å tilegne seg KST på deres egen personlige måte.
En generell deltagerforutsetning for alle kurs er at kursdeltageren som en selvfølge tar ansvar for seg selv, både fysisk og psykisk – dermed også for andre. På den bakgrunn er våre kurs alltid preget av at stort sett alle deltagere har stort personlig utbytte og glede av kurset –selvfølgelig alt etter hva man selv ønsker.
På alle kurs begynner vi dagen med morgenkaffe m.m. for å skape en god felles energi.
Vi er to undervisere som på en både instruktiv og hyggelig måte bidrar med hver vår del av undervisningen. Wilhelm spesielt teoretisk og teknisk, Kirsten står spesielt for den praktiske innfallsvinkel i behandlerarbeidet.
På alle kurs deles det ut et instruktivt undervisningsmateriale som gjør det enkelt å bruke lærebøkene.
KST 1
4 –dagers grunnkurs.
Grunnkurs KST 1 gir kursisten ferdigheter til å gjennomføre en grunnleggende KST-behandling ved hjelp av en standarisert behandlingsprotokoll, som behandler en klients kranio-sakrale system generelt. (En nærmere beskrivelse av teknikker i denne protokollen finnes i ”Kranio-sakral terapi – grundbog til en blid og dybtgående kropsterapi”, som blir benyttet som lærebok på kurs nr 1 og 2).
Som på alle andre kurs gis først en teoretisk forklaring, deretter en praktisk demonstrasjon og til slutt innøves teknikkene gjensidig. For å få en korrekt arbeidsmetode øver kursistene også på underviserne. Kursistene veiledes i hvordan man kommer videre med behandlinger etter kurset. Vi vektlegger at kursisten får en god personlig og håndverksmessig opplevelse av KST.
Under innlæring av disse generelle teknikkene stifter kursisten bekjentskap med alle grunnleggende elementer i KST, nemlig å føle og arbeide med den kranio-sakrale puls, stillepunkter, terapeutisk puls, ”unwinding” og andre energiteknikker.
Videre forklares/demonstreres/innøves de viktigste kranieknoklers kranio-sakrale bevegelser og rotasjoner. For nevrokraniets knoklers vedkommende: nakkeben, kileben, tinningben, isseben og panneben.
Undervisningen er tilrettelagt sånn at kursisten ikke låses fast på én bestemt tilgang til KST, men bevarer muligheten til å velge den metoden som matcher best med hans/hennes evner.
Grunnkurs KST 1 har samme pensum av teknikker som Upledger Institutes kurs CST-I med den klassiske 10-trinns-protokoll, men vi gir utover dette en grunnleggende innføring i den kranielle osteopati (Sutherland, Gehin m.fl.), som fortrinnsvis arbeider med kranieknoklers rotasjonsbevegelser.
Praktisering
KSTs beste læremester er praktisk arbeid. Derfor anbefaler vi at kursisten gir minst 20 KST-behandlinger – f.eks. etter den innlærte protokollen – gjerne sånn at hver klient mottar inst 3 – 5 behandlinger.
Det er en fordel, når kursister øver i fellesskap, og når det er interesse for det, så holder vi supervisjonsaftener.
KST 2
4-dagers grunnkurs
Grunnkurs 2 starter med en kort repetisjon av stoffet fra KST 1 – repetisjonens omfang skjer etter kursistenes behov.
KST 2 fører kursisten opp på et nytt nivå i forståelsen av KST og formidler de tilhørende manuelle ferdigheter. Det arbeides med det kraniobasale ledd i følge Sutherlands rotasjonsmodell for kranieknokler og hans systematisering av kraniebunnslesjoner (dvs.muligheter i det kraniobasale ledd for bevegelser: fleksjon-ekstensjon, torsjon, sidebøying, sidelengs forskyvning, loddrett forskyvning, kompresjon).
Systematisk gjennomgåes teknikkene for å oppleve og arbeide med hver enkelt av de 21 kranieknokler i deres karakteristiske bevegelsesmønstre. Utover knoklene gjennomgått på KST 1, behandles nå ansiktskraniets knokler: overkjeve, kinnben, neseben, tåreben, samt plogskjærben, silben og ganeben.
Under innlæring av disse teknikkene fremmes fornemmelsen av kraniets biomekanikk (fleksjon-ekstensjon-bevegelsen) og kursisten tilegner seg flere måter å diagnostisere på.
Videre presenteres behandling av suturer (kraniesammenføyninger)
Grunnboken fra KST 1 og Alain Gehins ”Atlas over manipulationsteknikker for kranie- og ansigtsknogler” benyttes som lærebøker.
Klinisk praksis
KST er et håndverk, den egentlige innlæring foregår gjennom praktisk bruk av teknikkene. Samtidig vil det være behov for å studere anatomi, fysiologi, og sykdomslære (patologi), minst i forhold til det pensum som tilbys til alternative behandlere på kveldsskoler o.l.
KST 3
4- dagers grunnkurs
Kurset begynner med en repetisjon av KST 2. KST 3 er det siste av grunnkursene og gir kursisten en utdypet forståelse av KST, som nå forbindes med kursistens kliniske erfaring, for å åpne nye perspektiver for en suksessfull og effektiv KST-behandling.
Det innlæres en lang rekke spesifikke teknikker tematisert etter bestemte problemkretser: f.eks. kraniesuturers skråkanter, kraniets kretsløp, frigjørelser av hjernenerver, kjeveleddsproblemer, whiplashlesjoner.
Man benytter de samme lærebøker som på KST 1 og 2.
Energetisk KST
4-dagers kurs
KST har mange røtter og har siden utfoldet seg i mange forskjellige retninger. Sutherland brukte ved oppdagelsen av ”kroppens første rytme” en mekanisk modell, hvor knoklene har deres rotasjonsbevegelser om ”faste” akser. Den kranielle osteopati har arbeidet videre i samme retning, bl.a. den franske skole (jfr. Gehin). Upledger har popularisert metoden og har bidratt med nye, enklere teknikker.
Senere i livet har Sutherland brukt en energetisk-flytende modell for de kranio-sakrale bevegelsesmønstre. Dermed kom den vestlige KST i god overensstemmelse med chakralæren og østens forståelse av kropp og sjel. Hugh Milne har siden videreutviklet og skapt rammer om denne retningen, hvor kropp, sjel og ånd får deres helhet gjennom den kranio-sakrale bølgebeveglse.
Kurset Energetisk KST skaper en forståelse for den kranio-sakrale rytme som et energipotensiale eller en energiflyt, hvor en restriksjon i energien er lik ”sykdom”. Kursisten lærer forskjellige teknikker som gir en opplevelse av denne oppfattelsen, som også kan forenes med med de tidligere lærte teknikkene.
Klassiske KST-teknikker får dermed en større rekkevidde overfor helheten av kropp, sinn og ånd. KST, med sine sikre røtter i manuell medisin (osteopati),får på denne måten nye visjonære perspektiver – de blir faktisk mer effektive på det fysiske plan, og samtidig får kursisten en mer intuitiv tilgang til KST.
Videre instrueres nye kranio-sakrale teknikker, som har sin opprinnelse hos psykiske healere, i meridianlæren osv.
Forutsetning for å delta: KST 1 – uansett på hvilken skole kursisten har lært å føle den kranio-sakrale puls.
Bekkenkurs
4-dagers kurs
Kurset gir en dypere forståelse av ryggen og bekkenets problemer med korsbenet som sentralt omdreiingspunkt.
Det arbeides med kranio-sakrale teknikker utfra tre tilganger:
Bekkenknoklers og ryggsøylens makrobevegelser.
Bekkenknoklers og ryggsøylens mikrobevegelser.
Bekkenknoklers og ryggsøylens energipotensiale.
Teknikkene behandler knokler, ledd, muskler og ligamenter. Spørsmål om KST og graviditet, bekkenløsning, etterfødselsbehandling, rygg- og lendeproblemer, holdningskorreksjon, øvelser og mosjon osv. tas opp og besvares teoretisk og praktisk.
Forutsetning for å delta: KST 1 – uansett på hvilken skole kursisten har lært å føle den kranio-sakrale puls.
KST for barn (0-2 år)

Kurset giver kendskab til behandling af spædbørns problemer. Behandleren lærer at diagnosticere fødselstraumer og at hjælpe barnet med at rette op på dem.
Behandlerens forståelse af fødselsprocessens kranio-sakrale betydning gør det samtidig muligt at arbejde målrettet med fødselstraumer hos voksne.
Forudsætning for at deltage: KST 1, 2 og gerne energetisk KST og Bekkenkurs.

KST for barn (3-14 år)

Kurset giver kendskab til behandling af børns problemer under opvæksten og fokuserer på problematikker som:
Strukturelle problemer i nakke, ryg og bækken, tand- og kæbeproblemer, dysleksi og indlæringsvanskeligheder, synsproblemer, maveproblemer, mellemørebetændelse, astma, epilepsi, cerebral parese, autisme, hyperaktivitet m.v.
Undervisningen tilrettelægges således at behandlerne også beriges i deres forståelse og behandling af problemer hos voksne.
Forudsætning for at deltage: KST for børn 0-2 år
Nakke- / Ryggkurs
4-dagers kurs
Kurset tar utgangspunkt i de øvrige 5 kurs som alle inneholder teknikker som hjelper på rygg-og nakkeproblemer.
Kurset inneholder derfor en del repetisjon av de øvrige kursene, foruten helt nye teknikker. Kurset gir en god helhet foran den etterfølgende eksamen.
Det arbeides med kranio-sakrale teknikker utfra våre tre tilganger til behandling av ryggsøylen: dens makrobevegelser, dens kranio-sakrale mikrobevegelser og dens energipotensiale.
Forutsetning for å delta: KST 1, 2 og 3, samt energetisk KST og bekkenkurs.
Eksamen
Ovenstående kurs kan avsluttes med en eksamen som består av en skriftlig besvarelse av teoretiske spørsmål, samt en praktisk del, hvor eksaminanden viser sin kunnskap teoretisk og praktisk med bl.a. en av eksaminatorne som klient. Det er offentlig adgang til eksamen.