Koulutus

Kranio-sakraaliterapiakoulutus (KST)
KIWI kranio-sakraaliterapiakoulutuksen perustana on ihmisen fyysinen ja energeettinen kokonaisuus. Koulutuksessa on keskeistä, että opiskelija eri menetelmien ohella oppii ottamaan huomioon ihmisen kokonaisuutena. Aktiivisessa vuorovaiku-tuksessa asiakkaan kanssa hän harjaantuu yhä paremmin käyttämään yksilöllisiä taitojaan, kokemuksiaan ja tietoaan eri hoitomenetelmistä.
Kaikilla kursseilla työskentely kohdistuu tehokkaasti, luontevasti ja tasapainoisesti hoidon kolmeen osatekijään: hoitaja – tekniikka – asiakas.
Osallistumisen edellytys on, että kurssilainen pystyy ottamaan vastuun itsestään sekä fyysisesti että psyykkisesti – ja samalla myös toisista.
Kurssipäivät aloitamme yhteisellä aamukahvilla/teellä luodak-semme hyvän ilmapiirin oppimiselle.
Opetuksessa annetaan ensin teoreettinen selitys, sen jälkeen demonstraatio ja lopuksi opetellaan menetelmät parityöskentelynä ja suurelta osin kouluttajia hoitamalla.
Koulutusohjelma sisältää 6 kurssia, jotka kaikki ovat yhtä tärkeitä. Kurssi 1 on perusta kaikille muille. Kaikkien kurssien pituus on neljä päivää.
Opintoviikkoina suorittaessaan opiskelija tekee nelipäiväisen kurssin jälkeen raportin viidelle asiakkaalle antamastaan kolmesta hoitokerrasta, joissa hän on käyttänyt ao. kurssilla oppimiaan tekniikkoja. Tällöin kurssi = 2 OV.
Kurssien tarjoaman teoreettisen tietämyksen vahvistukseksi opiskelijalle suositellaan tarpeen mukaan muiden koulutustahojen tarjoamia anatomian ja fysiologian opintoja sekä oppikirjoihin perehtymistä.
KST 1
KST 1 peruskurssilla opitaan suorittamaan perustavaa laatua oleva KST-hoito standardisoidun hoito-ohjelman mukaisesti. Tämä tasapainottaa asiakkaan kranio-sakraalisysteemin yleisesti.
KST 1 kurssilla opitaan kaikki KST:n perusasiat, eli kranio-sakraalipulssin tunnustelu ja sen parissa työskentely, still-point, terapeuttinen pulssi, ”unwinding” ja muita energiamenetelmiä.
Samaten kurssilla selitetään, demonstroidaan ja harjoitellaan kraniosakraaliset liikkeet ja rotaatiot tärkeimmistä neurokallon luista: takaraivo, kitaluu, ohimoluut, päälaenluut ja otsaluu.
Opetus on suunniteltu siten, ettei kurssilaisia lukita yhteen tiettyyn KST-hoitomuotoon, vaan heillä on mahdollisuus valita menetelmä, joka parhaiten vastaa heidän ainutlaatuisia kykyjään.
Peruskurssi KST 1 noudattaa tekniikkojen osalta samaa opetusohjelmaa kuin Upledgerin kurssi CST 1 sisältäen klassisen 10-vaiheisen hoito-ohjelman.
Peruskurssin ohjelmassa on lisäksi johdanto kraniaaliseen osteo-patiaan (Sutherland, Gehin ym.), jossa hyödynnetään ensisijaisesti kallon luiden rotaatioliikkeitä.
KST 2
Tarpeen mukaan kerrataan KST1-kurssilla opittuja asioita. Kallon saumakohdat käydään järjestelmällisesti läpi, samoin jokainen kallon 21 luusta sekä niille ominaiset liikkeet.
Kurssilla käsitellään kitaluun ja takaraivon välistä rustoa käyttäen hyväksi Sutherlandin rotaatiomallia ja hänen luomaansa kallonpohjavammojen systematiikkaa (kallonpohjan mahdollisia liikkumisia: fleksio-ekstensio, torsio, sivuttain taipuminen tai luiskahdus, vinoutuminen ja puristuminen).
KST 3
KST3 -kurssilla opitaan monia erikoistekniikoita jotka kohdistuvat tiettyihin ongelma-alueisiin: esim. kallon liitoskohtien vinot reunat, kallon verenkierto, aivohermojen kulkutiet, leukanivelongelmat, Whiplash ym.
Energeettinen KST
Hugh Milne on kehittänyt KS-terapian suuntausta, jossa kehon, sielun ja mielen kokonaisuuden katsotaan syntyvän kranio-sakraalisen aaltoliikkeen kautta.
Energeettisessä KST:ssä kraniosakraalirytmi ymmärretään energiapotentiaaliksi tai virtaukseksi, jonka tukkeutumat ilmenevät ”sairauksina”.
Kurssilaiset oppivat erilaisia menetelmiä, jotka voidaan yhdistää jo aikaisemmin opittuihin, sekä uusia menetelmiä jotka perustavat psyykkisiin healingmenetelmiin, meridiaanioppiin ym.
Pohjavaatimuksena osallistumiselle KST 1 / CST I.
Lantiokurssi
Lantiokurssilla perehdytään lantionalueen ongelmiin, joissa ristiluu on keskeinen tekijä.
Työskennellään lantioluiden kraniosakraalisten mikro- ja makro-liikkeiden ja niiden energiapotentiaalien kanssa.
Ohjelmassa ovat asiat kuten raskaus, lantion löystyminen, synnytyksen jälkeinen hoito, lantion alueen ongelmat, ryhdin oikaiseminen, harjoituksia, liikuntaa ym.
Pohjavaatimuksena osallistumiselle KST 1 / CST I.
KST lapsille (0-2 v.)
Kurssi perehdyttää pikkulasten ongelmien hoitoon. Hoitaja oppii diagnosoimaan syntymätraumoja ja auttamaan lasta korjaamaan niitä.
Syntymäprosessin kraniosakraalisen merkityksen ymmärtäminen edistää myös hoitajan mahdollisuuksia hoitaa määrätietoisesti aikuisilla olevia syntymätraumoja.
Osallistumisen edellytys: KST 1, 2 ja mielellään myös Energeettinen KST ja Lantiokurssi.
KST lapsille (3-14 v.)
Kurssi perehdyttää kasvavan lapsen ongelmien hoitamiseen ja keskittyy seuraavanlaisiin ongelmiin:
Rakenteelliset ongelmat niskassa, selässä ja lantiossa, hampaiden ja leukojen ongelmat, luki- ja oppimisvaikeudet, näön ongelmat, vatsan ongelmat, keskikorvatulehdukset, astma, epilepsia, CP, autismi, ylivilkkaus jne.
Opetus on laadittu sellaiseksi, että kurssilaiset saavat myös uutta ymmärrystä siitä, kuinka näitä ongelmia hoidetaan aikuisilla.
Osallistumisen edellytys: KST lapsille 0-2 v.
Niska – selkäkurssi
Kurssin perustana ovat aiemmat 5 kurssia, joihin kaikkiin sisältyy selkä- ja niskaongelmissa auttavia tekniikkoja.
Työskentelyssä käytetään kraniosakraalisia tekniikkoja selkärangan käsittelemiseksi kolmesta lähtökohdasta: makro-liikkeistä, kraniosakraalisista mikroliikkeistä ja sen energia-potentiaalista käsin.
Kurssin ohjelmassa on paitsi aiempien kurssien osittaista kertaamista myös aivan uusia tekniikkoja. Kurssi tarjoaa hyvän kokonaisuuden KST-tutkintoa varten.
Osallistumisen edellytyksenä KST 1, 2 ja 3, sekä energeettinen KST ja Lantiokurssi.
Tutkinto
Kahdeksan kurssin jälkeen saatte todistuksen, jossa on mukana myös opetustuntien lukumäärä, joka on 32 tuntia kurssia kohti, siis kaikkiaan 256 tuntia, mutta on myös mahdollista saada kurssitodistus tähän mennessä suorittamistasi kursseista ja niiden kokonaistuntimäärästä.